پاسخنامه تشریحی: ندارد 
شهرستان های تهران
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه سوال: 1

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: