پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: خراسان جنوبی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی به صورت تایپ شده میباشد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: