پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: البرز 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03
نوبت: ظهر
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: