پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: مرکزی
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08
نوبت: صبح
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: