پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خراسان جنوبی
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/12 
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی به صورت تایپ شده میباشد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: