پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: اردبیل 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01
نوبت: صبح 
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 4

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: