پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اردبیل» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: اردبیل | تعداد صفحه: 43 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان اردبیل با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اردبیل | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم اردبیل | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/09 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/24 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/19

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/23

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اردبیل | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۷۹
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: اردبیل | تعداد صفحه: 29 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان اردبیل با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۸۷۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان اردبیل | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان اردبیل | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: اردبیل | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/03/10 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/03 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۵۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اردبیل با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۳۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/02/29

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۳۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم استان اردبیل | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم استان اردبیل | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۰۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/19

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۱۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۳۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم اردبیل | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۰۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم اردبیل با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: اردبیل | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/01 (نوبت صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۲۷