پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خراسان جنوبی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/09
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی به صورت تایپ شده میباشد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: