پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های:
ادبیات و علوم انسانی

مدرسه: دبیرستان امام خمینی فریدن
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

مباحث :
درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل