پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: قم
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29
نوبت: صبح 
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: