پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: زنجان 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/04
نوبت: عصر 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: