پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: خراسان رضوی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم (طرح جامع)
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13
تعداد سوال: 22
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
شامل سوالات اهل تشیع و اهل تسنن

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: