پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: خراسان رضوی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13
نوبت: عصر
تعداد سوال: 21
تعداد صفحه سوال: 6
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
شامل سوالات اهل تشیع و اهل تسنن

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: