پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: البرز 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم (استعدادهای درخشان)
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/09
تعداد سوال: 6
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: