پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: خراسان شمالی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه سوال: 4
+ 1 صفحه آزمون شنیداری زبان انگلیسی
+ 1 صفحه آزمون شنیداری متن انگلیسی

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: