پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: ریاضی و فیزیک
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد حافظ
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: دی 1398

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: