پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/13

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: