پاسخنامه تشریحی: ندارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان دخترانه دکتر حسابی شهر ری
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 2
تاریخ امتحان: 1398/10/21

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: