پاسخنامه تشریحی: ندارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان امامی سمنان
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/20

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: