پاسخنامه تشریحی: ندارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان فرهنگ و آموزش قزوین
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/09

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: