پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان فرزانگان 1 تهران
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 3
تاریخ امتحان: 1399/10/11

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: