پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان علامه حلی 4
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 5
تاریخ امتحان: 1399/10/08

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: