پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان شیخ انصاری مشهد
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 19
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 4
تاریخ امتحان: دی 1399

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: