پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد سعادت آباد
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 4
تاریخ امتحان: دی 1398

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: