پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد رسالت
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 4
تاریخ امتحان: 1399/10/09

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: