(امتحان نوبت اول قرآن نهم)

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 1 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 10 سوال (شامل: صحیح و غلط - چهار گزینه ای - معنی عبارات و کلمات)