(امتحان نوبت اول قرآن نهم):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 2 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 5 سوال چند قسمتی

مدت زمان امتحان: 40 دقیقه