(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 3 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 12 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش شیمی و زمین علوم تجربی پایه نهم میباشد.