(امتحان نوبت اول علوم تجربی نهم):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 11 (شامل: تعاریف مفهوم - صحیح و غلط - جای خالی - تشریحی)

این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش فیزیک علوم تجربی پایه نهم میباشد.