این امتحان شامل سوالات مربوط به بخش زیست شناسی علوم تجربی پایه نهم میباشد.
نوع سوالات: درست یا نادرست / جای خالی / پاسخ کوتاه / پاسخ بلند و تشریحی
پاسخنامه تشریحی: دارد
تعداد سوال: 10
تعداد صفحات سوال: 2
تعداد صفحات پاسخنامه: 2