(نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی نهم)

نوع نمونه سوال: رسمی نوبت اول

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 8 سوال

تعداد صفحه: 2 صفحه سوال و 1 صفحه جواب