پاسخنامه تشریحی: دارد
نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد)
تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/21
مدرسه: سرای دانش (واحد رسالت)
شهر: تهران
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: