پاسخنامه تشریحی: دارد
نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد)
تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/12
مدرسه: سرای دانش (واحد انقلاب)
شهر: تهران
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: