پاسخنامه تشریحی: دارد
نوع امتحان: نوبت دوم (خرداد)
تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/10 
مدرسه: دبیرستان هیأت امنایی شهید رزمجو مقدم (دوره اول)
شهر: زاهدان
تعداد سوال: 33
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: