پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی (جواب): دارد

مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
درس: زبان انگلیسی دهم
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 25
------------------------------
شامل سوالات زبان انگلیسی دهم مدرسه های:

2- دبیرستان شهید احمد آتش دست
3- دبیرستان شهید بهشتی چالوس
4- دبیرستان امام رضا مشهد
5- دبیرستان شهید بهشتی شهر نور
6- دبیرستان سرای دانش واحد حافظ

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: