پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: مرکزی 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/10
نوبت: صبح
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: