پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: قزوین  
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11
نوبت: صبح
تعداد سوال: 34
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: