پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خراسان رضوی (طرقبه-شاندیز)
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/03
تعداد سوال: 42
تعداد صفحه سوال: 5
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: