پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: سیستان و بلوچستان  
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/23 
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: