پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: قزوین
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
نوبت: صبح
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05
تعداد سوال: 19
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: