پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: قزوین 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07
نوبت امتحان: صبح
تعداد سوال: 7
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: