پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸۱ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: قرآن» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان همدان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان همدان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: همدان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۳۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان قزوین | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان قزوین | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قزوین | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۳۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۸۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | شهر: تهران | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۶۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۹۶۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان آذربایجان شرقی با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: آذربایجان شرقی | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۹۱۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اصفهان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۲۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان ایلام با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان ایلام با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: ایلام | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۷۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سیستان و بلوچستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۱۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۶۴۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان کهگیلویه و بویراحمد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان کهگیلویه و بویراحمد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: کهگیلویه و بویراحمد | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۳۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان کردستان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان کردستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: کردستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۳۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: مرکزی | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/02/29

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۴۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان لرستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان لرستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: لرستان (کوهدشت) | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۱۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان قزوین با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان قزوین با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قزوین | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۵۰
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان فارس | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۹۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: سیستان و بلوچستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۴۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۹۰