پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 7 سوال | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/8/6 | مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری