پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی و علوم تجربی

مدرسه: دبیرستان هدف خوشاب خراسان رضوی
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 3
تاریخ امتحان: آذر 1399

مباحث: 
فصل 2: ویژگی های فیزیکی مواد

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل