پاسخنامه تشریحی: دارد 
مناسب برای رشته های:
علوم ریاضی و علوم تجربی

نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد صفحه سوال: 1
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/8/6

مباحث: 
 فصل 1: فیزیک و اندازه گیری

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل