پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه: 2 | مباحث: فصل 1: دنیای زنده