پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های: علوم تجربی
مدرسه: دبیرستان شهید مدرس تالش
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه: 2

مباحث :
فصل 1: دنیای زنده
- گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
- گفتار 2: گسترۀ حیات
- گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل