پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته های: علوم تجربی

مدرسه: دبیرستان بنت الهدی صدر کرمانشاه
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: آبان 1398

مباحث :
فصل 2: گوارش و جذب مواد

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل