جواب فعالیت صفحه 8 منطق دهم

* از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:

مرغ: (تصور) - سیمرغ افسانه‌ای: (تصور) - سیمرغ افسانه‌ای است: (تصدیق) - گرگ: (تصور) - عاقبت گرگ زاده گرگ شود: (تصدیق)

جواب تمرین صفحه 10 منطق دهم

مشخص کنید که کدا‌م یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدلال هستند:

* چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمی‌کند، غذا را با آن هم بزن تا دستت نسوزد. استدلال

* منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری می‌کند. تعریف

* معلم ما در کلاس است؛ پس در خانه‌اش نیست. استدلال

* ترابری یعنی حمل و نقل کالا یا مسافر از جایی به جای دیگر. تعریف

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم

1- جملاتی که با «چیست» پایان می‌پذیرند و جملاتی که با «چرا» آغاز می‌شوند با کدام یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند؟

چیست ← تعریف : چرا ← استدلال
در پاسخ به «... چیست؟» در مواردی نوع و در مواردی تعریف بیان می‌شود. به عنوان مثال:
اگر بپرسیم: احمد چیست؟ در پاسخ می‌گوییم «انسان»
و اگر بپرسیم: انسان چیست؟ در پاسخ تعریف انسان را بیان می‌کنیم.
به همین دلیل در سؤال پرسیده شده است که «چیست» با چه مبحثی ارتباط دارد و پرسیده نشده است که در پاسخ به سؤال از «چیست» چه چیزی ذکر می‌شود.
پاسخ به این سؤال آن است که «چیست» با مبحث تعریف ارتباط دارد و «چرا» با مباحث استدلال ارتباط دارد.

2- از میان موارد زیر تصورها و تصدیق‌ها را مشخص کنید:

تصور‌ها: منطق، کوه سهند، ارتفاعات کوه سهند.
تصدیق: منطق معیار تفکر است، تصدیق بخشی از علم است، کوه سهند مرتفع است.

3- اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می‌اندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم و چرا به صرف خواندن کتا‌ب‌های منطق از خطای ذهن مصون نمی‌مانیم؟

سؤال 3: سؤال از متن درس طرح شده است. هدف از این سؤال جلب توجه دانش آموزان به چهار نکتهٔ زیر است:
الف) منطق قانون طبیعی ذهن ماست و اختراع یا قرارداد اجتماعی نیست (صفحه 4). این مطلب در صورت سؤال یادآوری شده است.
ب) با وجود آنکه منطق قانون طبیعی ذهن ماست، نیازمند خواندن منطق هستیم؛ زیرا ذهن در معرض لغزش قرار دارد و در مواجهه با استدلال‌های پیچیده یا تعریف مفاهیم تخصصی قادر به تشخیص سریع اشتباهات نیستیم (صفحه ۴).
ج) استفاده از منطق نیازمند به دست آوردن نوعی مهارت است و بدون تمرین و ممارست نمی‌توان به صورت مناسب و به موقع از آن استفاده کرد (صفحه ۴).
د) هر علمی به صرف خواندن مفید نیست و باید در عمل از آن استفاده کرد. بدین جهت به صرف خواندن کتاب‌های منطقی و بدون استفاده از آن، از خطا مصون نمی‌مانیم (این مطلب در متن درس نیست و می‌تواند توسط دبیر بیان شود).
ه) گاهی انسان تحت تأثیر عوامل روانی و احساسی قرار می‌گیرد و عواطف و احساسات وی بر عقل او سایه می‌افکند (این مطلب در متن درس نیست و می‌تواند توسط دبیر بیان شود).