جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی (1)

شکل زیر عنصرهای سازندۀ دو سیارۀ مشتری و زمین را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی (1)

آ) فراوان‌ترین عنصر در هر سیاره، کدام است؟ 

زمین: آهن / مشتری: هیدروژن

ب) عنصرهای مشترک در دو سیاره را نام ببرید. 

اکسیژن (O)، گوگرد (S)

پ) در کدام سیاره، عنصر فلزی وجود ندارد؟

مشتری

ت) پیش بینی کنید سیارۀ مشتری بیشتر از جنس گاز است یا سنگ؟ چرا؟

از جنس گاز، زیرا بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن نافلزی‌اند.

ث) آیا به جز عنصرهای نشان داده شده در شکل، عنصرهای دیگری در زمین یافت می‌شود؟ چند نمونه نام ببرید. 

بله؛ عناصری مانند کلسیم (Ca)، کبالت (Co) و پتاسیم (K) و...

جواب پیوند با ریاضی صفحه 5 شیمی (1)

دریافتید که درون ستاره‌ها به دلیل انجام واکنش‌های هسته‌ای، انرژی بسیار زیادی آزاد می‌شود. انیشتین رابطۀ زیر را برای محاسبۀ انرژی تولید شده در این واکنش‌ها ارائه کرد:
$$E=m{{c}^{۲}}$$
در این رابطه، m جرم ماده بر حسب کیلوگرم c،سرعت نور (متر بر ثانیه $۳\times {{۱۰}^{۸}}$) و E انرژی آزاد شده را بر حسب ژول نشان می‌دهد $(۱J=۱kg{{m}^{۲}}{{s}^{-۲}})$.

آ) تجربه نشان داده است که در تبدیل هیدروژن به هلیم، 0/0024 گرم ماده به انرژی تبدیل می‌شود. حساب کنید در این واکنش هسته‌ای چند کیلوژول انرژی تولید می‌شود؟

$$m=0.0024 g={2.4}\times{10}^{-6} kg$$

$$E=m{c}^{۲}=({2.4}\times{10}^{-6})(3\times10^{8})^{2}$$

$$E=2.16\times10^8kj$$

ب) برای درک بزرگی میزان این انرژی، حساب کنید این مقدار انرژی چند گرم آهن را ذوب خواهد کرد؟ (برای ذوب شدن یک گرم آهن، 247 ژول انرژی نیاز است.)

$$\frac{10^3\times2.16\times10^8}{247}=874493927g$$